قیمت ورق آجدار آج پرسی ضخامت ۶

خصوصیات محصول
ضحامت ۶
حالت شیت فابریک
عرض ۱۲۵۰
طول ۶۰۰۰