قیمت مفتول سیاه ضخامت ۱.۵mm

خصوصیات محصول
ضحامت ۱.۵mm
حالت کلاف(تسمه)
وزن ۱۸ تا ۲۰