قیمت مفتول سیاه ضخامت ۲.۵mm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۵mm
حالت کلاف(تسمه)
وزن ۲۰ تا ۲۵