قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۲.۰mm چشمه ۵.۵cm چشمه:5.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۰mm
وزن ۰.۹۴۵kg
چشمه ۵.۵cm