قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۲.۴mm چشمه ۵.۵cm چشمه:5.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۴mm
وزن ۱.۳۶۰kg
چشمه ۵.۵cm