قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۲.۸mm چشمه ۵.۵cm چشمه:5.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۸mm
وزن ۱.۸۵۰kg
چشمه ۵.۵cm