قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۳.۰mm چشمه ۵.۵cm چشمه:5.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۳.۰mm
وزن ۲.۱۲۰kg
چشمه ۵.۵cm