قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۲.۰mm چشمه ۵.۷cm چشمه:5.7cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۰mm
وزن ۰.۹۱۲kg
چشمه ۵.۷cm