قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۲.۲mm چشمه ۵.۷cm چشمه:5.7cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۲mm
وزن ۱.۱۰۰kg
چشمه ۵.۷cm