قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۲.۴mm چشمه ۵.۷cm چشمه:5.7cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۴mm
وزن ۱.۳۰۰kg
چشمه ۵.۷cm