قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۲.۸mm چشمه ۵.۷cm چشمه:5.7cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۸mm
وزن ۱.۸۰۰kg
چشمه ۵.۷cm