قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۳.۰mm چشمه ۵.۷cm چشمه:5.7cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۳.۰mm
وزن ۲.۰۰۰kg
چشمه ۵.۷cm