قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۲.۰mm چشمه ۶.۵cm چشمه:6.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۰mm
وزن ۰.۸۰۰kg
چشمه ۶.۵cm