قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۲.۲mm چشمه ۶.۵cm چشمه:6.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۲mm
وزن ۰.۹۵۰kg
چشمه ۶.۵cm