قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۲.۴mm چشمه ۶.۵cm چشمه:6.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۴mm
وزن ۱.۱۵۰kg
چشمه ۶.۵cm