قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۲.۸mm چشمه ۶.۵cm چشمه:6.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۸mm
وزن ۱.۵۷۰kg
چشمه ۶.۵cm