قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۳.۰mm چشمه ۶.۵cm چشمه:6.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۳.۰mm
وزن ۱.۸۰۰kg
چشمه ۶.۵cm