قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۲.۰mm چشمه ۶.۷cm چشمه:6.7cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۰mm
وزن ۰.۷۸۰kg
چشمه ۶.۷cm