قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۲.۲mm چشمه ۶.۷cm چشمه:6.7cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۲mm
وزن ۰.۹۴۰kg
چشمه ۶.۷cm