قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۲.۴mm چشمه ۶.۷cm چشمه:6.7cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۴mm
وزن ۱.۱۱۷kg
چشمه ۶.۷cm