قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۲.۸mm چشمه ۶.۷cm چشمه:6.7cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۸mm
وزن ۱.۵۵۰kg
چشمه ۶.۷cm