قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۳.۰mm چشمه ۶.۷cm چشمه:6.7cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۳.۰mm
وزن ۱.۷۵۰kg
چشمه ۶.۷cm