قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۲.۰mm چشمه ۷.۵cm چشمه:7.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۰mm
وزن ۰.۷۰۰kg
چشمه ۷.۵cm