قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۲.۲mm چشمه ۷.۵cm چشمه:7.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۲mm
وزن ۰.۸۳۵kg
چشمه ۷.۵cm