قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۲.۴mm چشمه ۷.۵cm چشمه:7.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۴mm
وزن ۰.۹۹۸kg
چشمه ۷.۵cm