قیمت مش سایز ۶mm چشمه ۲۰cm چشمه:20cm

خصوصیات محصول
سایز ۶mm
حالت ساده
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۲.۳۴۰kg
چشمه ۲۰cm