قیمت مش سایز ۸mm چشمه ۲۵cm چشمه:25cm

خصوصیات محصول
سایز ۸mm
حالت ساده
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۳.۳۳۰kg
چشمه ۲۵cm