قیمت مش سایز ۶mm چشمه ۳۰cm چشمه:30cm

خصوصیات محصول
سایز ۶mm
حالت ساده
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۲.۷۸۰kg
چشمه ۳۰cm