قیمت رابیتس گالوانیزه چشمه ۳ چشمه:3

خصوصیات محصول
عرض ۲۲۰cm
طول ۵۵cm
وزن ۱۱۲۰gr
چشمه ۳
ستون ۱۳