قیمت تیرحصار پایه فنس سایز ۴cm

خصوصیات محصول
سایز ۴cm
ضحامت ۲mm
طول ۳m
نوع لوله سیاه رنگ شده