قیمت تیرحصار پایه فنس سایز ۵cm

خصوصیات محصول
سایز ۵cm
ضحامت ۲mm
طول ۲.۴m
نوع لوله گالوانیزه