قیمت لوله تست آب سایز ۱/۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱/۲ اینچ
ضحامت ۲
استاندارد تست آب
واحد کیلوگرم
حالت ۶ متری