قیمت لوله تست آب سایز ۱ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱ اینچ
ضحامت ۲.۵
استاندارد تست آب
واحد کیلوگرم
حالت ۶ متری