قیمت لوله تست آب سایز ۱۱/۴اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱۱/۴اینچ
ضحامت ۳
استاندارد تست آب
واحد کیلوگرم
حالت ۶ متری