قیمت لوله تست آب سایز ۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۲ اینچ
ضحامت ۲.۵
استاندارد تست آب
واحد کیلوگرم
حالت ۶ متری