قیمت لوله تست آب سایز ۲۱/۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۲۱/۲ اینچ
ضحامت ۳
استاندارد تست آب
واحد کیلوگرم
حالت ۶ متری