قیمت لوله تست آب سایز ۳ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۳ اینچ
ضحامت ۳
استاندارد تست آب
واحد کیلوگرم
حالت ۶ متری