قیمت لوله تست آب سایز ۳/۴ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۳/۴ اینچ
ضحامت ۲
استاندارد تست آب
واحد کیلوگرم
حالت ۶ متری