قیمت لوله تست آب سایز ۵ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۵ اینچ
ضحامت ۳
استاندارد تست آب
واحد کیلوگرم
حالت ۶ متری