قیمت لوله گاز خانگی سایز ۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۲ اینچ
ضحامت ۳
استاندارد تست گاز خانگی
واحد کیلوگرم
حالت ۶ متری