قیمت لوله گوشتدار سایز ۹۰×۴۰

خصوصیات محصول
سایز ۹۰×۴۰
واحد کیلوگرم