قیمت لوله گوشتدار سایز ۱۲۰×۶۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۲۰×۶۰
واحد کیلوگرم