قیمت لوله گوشتدار سایز ۱۳۳×۶۳

خصوصیات محصول
سایز ۱۳۳×۶۳
واحد کیلوگرم