قیمت لوله گوشتدار سایز ۱۴۰×۷۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۴۰×۷۰
واحد کیلوگرم