قیمت لوله گوشتدار سایز ۱۴۰×۸۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۴۰×۸۰
واحد کیلوگرم