قیمت لوله گوشتدار سایز ۱۵۰×۸۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۵۰×۸۰
واحد کیلوگرم