قیمت لوله گوشتدار سایز ۲۲۰×۸۰

خصوصیات محصول
سایز ۲۲۰×۸۰
واحد کیلوگرم