قیمت لوله جدار چاه کالوپ سایز ۸ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۸ اینچ
ضحامت ۵
واحد کیلوگرم
حالت ۱۲ متری