قیمت لوله جدار چاه کالوپ سایز ۱۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱۲ اینچ
ضحامت ۵
واحد کیلوگرم
حالت ۱۲ متری