قیمت لوله جدار چاه کالوپ سایز ۱۰ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱۰ اینچ
ضحامت ۶
واحد کیلوگرم
حالت ۱۲ متری